Note 2 - Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet foretar ledelsen estimater, skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. I fjorårets årsregnskap er det redegjort nærmere for vesentlige estimater og forutsetninger i note 3 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper.

Pensjoner

Sparebank1 SMN -konsernet har to typer pensjonsavtaler - ytelsesbasert og innskuddsbasert pensjonsavtale.  Konsernet har ikke innhentet ny pensjonsberegning per 31.mars 2017 da det det ikke er identifisert forhold som vesentlig endrer pensjonsforpliktelsen. For ytterligere beskrivelse av de ulike pensjonsordningene, se note 24 i årsrapporten for 2016.  

Kontroll i BN Bolig

BN Bolig er eid 50% av BN Bank og 50% av Eiendomsmegler 1 AS, og var i årsregnskapet for 2016 behandlet som et felleskontrollert foretak. Etter en endring i aksjonæravtalen i 2017 er det partenes vurdering at Eiendomsmegler 1 har kontroll over selskapet i tråd med IFRS 10, og BN Bolig er i første kvartal konsolidert som datterselskap av Eiendomsmegler 1.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN