Note 14 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

Konsern          
           
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 31.3.17 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.16
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 39.283 6.614 3.050 183 35.535
Verdijusteringer 352 - - -101 453
Påløpte renter 267 - - -61 328
Totalt 39.901 6.614 3.050 20 36.317
           
           
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 31.3.17 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.16
Ordinær ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.733 - - 29 1.704
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1.400 - - - 1.400
Verdijusteringer 60 - - -4 64
Påløpte renter 10 - - -4 14
Totalt  3.203 - - 21 3.182

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN