Note 13 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.16 31.3.16 31.3.17 (mill. kr) 31.3.17 31.3.16 31.12.16
0 - 0 Utsatt skatt 33 21 33
266 315 -38 Betalbar skatt 4 363 319
8 13 8 Formuesskatt 8 13 8
73 370 44 Tidsavgrensninger 362 543 367
118 107 317 Avsetninger 317 107 118
26 25 26 Pensjonsforpliktelser 26 31 26
90 40 71 Trasseringsgjeld 71 40 90
1 -1 197 Leverandørgjeld 253 59 39
0 249 646 Gjeld verdipapirer 954 503 147
-  -  - Egenkapitalinstrumenter 217 386 181
148 176 668 Annen gjeld 735 212 203
731 1.294 1.939 Sum annen gjeld 2.979 2.279 1.531

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN