Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.13 31.12.14 (mill. kr) 31.12.14 31.12.13
6.208 7.021 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 7.137 6.359
2.334 1.212 Havbruk 1.366 2.463
1.946 2.060 Industri og bergverk 2.321 2.142
2.693 3.211 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.706 3.207
2.275 2.501 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.663 2.442
5.395 5.614 Sjøfart og offshore 5.636 5.402
12.048 13.960 Eiendomsdrift 14.033 12.118
3.646 3.435 Forretningsmessig tjenesteyting 3.671 3.867
2.284 2.648 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 3.093 2.706
400 280 Offentlig forvaltning 300 423
2.391 2.249 Øvrige sektorer 2.267 2.409
41.620 44.191 Sum næring  46.192 43.537
67.146 72.353 Lønnstakere 74.004 68.515
108.765 116.544 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 120.196 112.052
30.514 28.393 Herav Boligkreditt  28.393 30.514
1.221 1.463 Herav Næringskreditt 1.463 1.221
77.030 86.687 Brutto utlån i balansen 90.339 80.317

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN