Note 14 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

 

Konsern          
           
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 31.12.17 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.16
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 41.663 11.490 6.332 970 35.535
Verdijusteringer 207 - - -246 453
Påløpte renter 324 - - -4 328
Totalt 42.194 11.490 6.332 720 36.317
           
           
           
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 31.12.17 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.16
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.701 1.000 1.000 -3 1.704
Fondsobligasjonslån, nominell verdi *) 450 - - - 450
Verdijusteringer 40 - - -24 64
Påløpte renter 10 - - -1 10
Totalt  2.201 1.000 1.000 -27 2.228
 
*) SpareBank1 SMN har i fjerde kvartal 2017 reklassifisert to fondsobligasjonslån fra gjeld til egenkapital, og sammenligningtallene er omarbeidet. Se nærmere beskrivelse i note 1.

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN