Note 13 - Annen gjeld

 

Morbank   Konsern 
31.12.16 31.12.17 (mill. kr) 31.12.17 31.12.16
0 21 Utsatt skatt 81 33
266 337 Betalbar skatt 367 319
8 9 Formuesskatt 9 8
73 70 Tidsavgrensninger 444 367
118 112 Avsetninger 112 118
26 24 Pensjonsforpliktelser 24 26
90 88 Trasseringsgjeld 88 90
3 16 Leverandørgjeld 82 39
0 0 Gjeld verdipapirer 162 147
- - Egenkapitalinstrumenter 244 181
146 232 Annen gjeld 311 203
731 909 Sum annen gjeld 1.923 1.531

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN