Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

 

Morbank   Konsern 
31.12.16 31.12.17 (mill. kr) 31.12.17 31.12.16
2.791 3.061 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 3.061 2.791
420 1.021 Havbruk 1.021 420
1.727 2.736 Industri og bergverk 2.736 1.727
2.416 3.046 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.046 2.416
4.067 4.152 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 4.152 4.067
1.740 1.269 Oljerelatert virksomhet 1.269 1.740
4.387 4.595 Eiendomsdrift 4.405 4.153
5.550 6.429 Forretningsmessig tjenesteyting 6.429 5.550
4.848 5.846 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 5.414 4.339
8.627 11.284 Offentlig forvaltning 11.284 8.627
2.048 2.127 Øvrige sektorer 1.863 1.569
38.621 45.565 Sum næring  44.678 37.398
29.769 31.797 Lønnstakere 31.797 29.769
68.391 77.362 Sum innskudd 76.476 67.168

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN