Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Morbank  
  31.12.17 31.12.16
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier per 1.1.*) 24 602 625 28 148 176
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 8 146 155 8 34 42
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 4 8 13 3 36 39
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 0 191 191 2 6 8
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 6 100 106 4 518 523
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 18 738 755 24 602 625
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 4,2 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'         
             
  31.12.17 31.12.16
Gruppenedskrivninger (mill.kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 90 228 318 90 268 358
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier - 5 5 - -40 -40
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 90 233 323 90 228 318

 

 

Konsern  
  31.12.17 31.12.16
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat-  marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier per 1.1.*) 27 611 638 31 153 184
- Konstaterte tap i perioden på utlån og garantier hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 9 147 157 8 36 44
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 5 9 14 3 36 39
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 0 191 191 2 6 8
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 7 104 111 4 523 528
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 20 750 769 27 611 638
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 4,2 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'        
             
  31.12.17 31.12.16
Gruppenedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 100 239 339 96 281 376
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier 5 4 9 4 -42 -38
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 104 243 347 100 239 339

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN