Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

 

Morbank   Konsern 
31.12.16 31.12.17 (mill. kr) 31.12.17 31.12.16
10.290 11.305 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 11.606 10.499
1.599 1.311 Havbruk 1.697 1.985
2.701 2.850 Industri og bergverk 3.157 2.985
2.980 2.794 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.419 3.532
2.288 2.432 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.700 2.510
4.983 4.639 Oljerelatert virksomhet 4.639 4.983
13.688 14.289 Eiendomsdrift 14.348 13.744
2.442 2.510 Forretningsmessig tjenesteyting 2.260 2.072
3.220 3.547 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.322 3.836
273 226 Offentlig forvaltning 240 288
1.670 1.669 Øvrige sektorer 1.699 1.700
46.135 47.572 Sum næring  50.087 48.133
86.513 94.984 Lønnstakere 98.697 89.402
132.648 142.556 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 148.784 137.535
33.142 34.885 Herav Boligkreditt  34.885 33.142
2.069 1.828 Herav Næringskreditt 1.828 2.069
97.437 105.843 Brutto utlån til kunder 112.071 102.325
620 751  - Individuelle nedskrivninger 765 632
318 323  - Nedskrivning på grupper av utlån 347 339
96.499 104.769 Netto utlån til kunder 110.959 101.354

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN