Note 2 - Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet foretar ledelsen estimater, skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. I fjorårets årsregnskap er det redegjort nærmere for vesentlige estimater og forutsetninger i note 3 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper. 

Pensjoner

SpareBank 1 SMN -konsernet har innskuddspensjonsordning. For ytterligere beskrivelse av pensjonsordningen, se note 24 i årsrapporten for 2016.

Konsernets pensjonsforpliktelser regnskapsføres i henhold til IAS 19R. Estimatavvik føres derfor direkte mot egenkapitalen og presenteres under andre inntekter og kostnader.

Ytelsesordningen ble besluttet avviklet i styremøte 21. oktober 2016. Ansatte i ytelsesordningen gikk over på innskuddsbasert pensjon fra første januar 2017, og har mottat fripolise på opptjente rettigheter fra ytelsesordningen. Fripoliser forvaltes av SpareBank 1 SMN pensjonskasse som fra første januar 2017 er fripolisekasse. Det er opprettet en rammeavtale mellom SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Pensjonskasse som omhandler finansiering, kapitalforvaltning mv. På grunn av ansvaret SpareBank 1 SMN fremdeles har, vil fremtidig forpliktelse måtte innarbeides i regnskapet. Styret i SpareBank 1 SMN pensjonskasse skal være sammensatt av representanter fra konsernet og deltagere i pensjonsordningene i henhold til vedtektene i SpareBank 1 SMN pensjonskasse.

Det er foretatt ny beregning av konsernets pensjonsforpliktelser per 31. desember 2017: 

Økonomiske forutsetninger 31.12.16 1.1.17 31.12.17
Diskonteringssats 2,60 % 2,60 % 2,40 %
Avkastning 2,60 % 2,60 % 2,40 %
Lønnsregulering 2,25 % 2,25 % 2,25 %
G-regulering 2,25 % 2,25 % 2,25 %
Pensjonsregulering 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 % 14,10 %

 

Demografiske forutsetninger   
Dødelighet, Giftemålsannsynlighet etc K2013 BE  
Uførhet   IR73  
Frivillig avgang   2% til 50år, 0% etter 50år

 

Bevegelse hittil i år konsern (mill.kr) Sikret Usikret Totalt
Netto pensjonsforpliktelse IB -207 26 -181
Korrigering mot EK IB 2 - 2
Korrigering mot EK UB 21 -2 19
Netto pensjonskostnad -6 2 -4
Foretakets tilskudd 19   19
Utbetalinger over drift - -1 -1
Netto pensjonsforpliktelse 31.12.17 -171 24 -147

 

 

Finansiell status konsern (mill. kr) 31.12.17 31.12.16
Pensjonsforpliktelse 651 641
Verdi av pensjonsmidler -802 -826
Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift -151 -185
Arbeidsgiveravgift 4 4
 Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift  -147 -181
     
     
Pensjonskostnad konsern (mill.kr) 31.12.17 31.12.16
 Ytelsesbasert pensjon opptjent i perioden  1 23
 Renter  -5 -2
 Gevinst ved avvikling av ytelsesordning  - -90
 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad -4 -69
 Arbeidsgiveravgift  0 6
 Innskuddspensjon og AFP 43 46
 Periodens pensjonskostnad  39 -17

Virksomhet holdt for salg

SpareBank 1 SMNs strategi er at eierskap som følge av misligholdte engasjementer i utgangspunktet skal ha kort varighet, normalt ikke lengre enn ett år. Investeringene bokføres til virkelig verdi i morbankens regnskap, og klassifiseres som holdt for salg. 

Eiendeler og gjeld relatert til bankens hovedkontor i Søndre Gate 4-10 i Trondheim sentrum  (SpareBank 1 Kvartalet AS) er klassifisert som holdt for salg fra fjerde kvartal 2017 basert på konsernledelsen og styrets godkjenning av salget av eiendommen, samt at prosessen nå er kommet så langt at det er høyst sannsynlig at salget vil være gjennomført innen 12 måneder.

SpareBank 1 SMN aksepterte den 9. november 2017 et bud på eiendommen. SpareBank 1 SMN med datterselskaper vil leie tilbake ca. 70 prosent av arealet i en 15 års leiekontrakt med opsjoner på forlengelse. Estimert årlig brutto årsleie i 2018 er 36,4 millioner kroner. Brutto eiendomsverdi som er lagt til grunn i budet er på 755 millioner kroner, og vil gi SpareBank 1 SMN en netto gevinst etter estimert skatterabatt og transaksjonskostnader på vel 120 millioner. Budet er betinget av visse forbehold, som blant annet styregodkjenning og gjennomføring av en tilfredsstillende finansiell, juridisk og teknisk due diligence.
Transaksjonen er forventet sluttført i løpet av første kvartal 2018 i form av salg av eiendomsselskapet SpareBank 1 Kvartalet AS.

31.12.17 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Virksomhetens resultat Eierandel
Mavi XV AS konsern 49 1 6 7 -1 100 %
SpareBank 1 Kvartalet AS 600  - 6 7 -0 100 %
Sum Holdt for salg 649 1 12 14 -1  

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN