Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.16 30.6.16 30.6.17 (mill. kr) 30.6.17 30.6.16 31.12.16
2.791 2.660 2.944 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.944 2.660 2.791
420 426 974 Havbruk 974 426 420
1.727 1.598 1.994 Industri og bergverk 1.994 1.598 1.727
2.416 1.977 2.769 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 2.769 1.977 2.416
4.067 3.590 3.627 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.627 3.590 4.067
1.740 2.088 1.309 Sjøfart og offshore 1.309 2.088 1.740
4.387 4.970 5.243 Eiendomsdrift 5.002 4.754 4.153
5.550 5.282 5.940 Forretningsmessig tjenesteyting 5.940 5.282 5.550
4.848 4.949 6.530 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 6.095 4.503 4.339
8.627 8.446 11.153 Offentlig forvaltning 11.153 8.446 8.627
2.048 1.886 1.988 Øvrige sektorer 1.728 1.554 1.569
38.621 37.873 44.470 Sum næring  43.534 36.878 37.398
29.769 30.153 32.024 Lønnstakere 32.024 30.153 29.769
68.391 68.026 76.494 Sum innskudd 75.559 67.031 67.168

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN