Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Morbank        
  30.6.17 30.6.16 31.12.16
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 1.1.*) 28 597 625 28 148 176 28 148 176
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 5 165 170 6 4 9 8 34 42
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 4 6 10 3 7 10 3 36 39
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 1 102 103 1 7 8 2 6 8
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 0 62 62 3 237 240 4 518 523
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 20 590 610 23 381 405 24 602 625
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 6,1 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'       
                   
  30.6.17 30.6.16 31.12.16
Gruppenedskrivninger (mill.kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 90 228 318 90 268 358 90 268 358
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v. - 10 10 - 40 40 - -40 -40
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 90 238 328 90 308 398 90 228 318

 

Konsern        
  30.6.17 30.6.16 31.12.16
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 1.1.*) 31 607 638 31 153 184 31 153 184
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 5 165 170 6 4 10 8 36 44
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 4 6 10 4 7 10 3 36 39
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 1 102 103 1 7 8 2 6 8
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 0 64 64 4 239 243 4 523 528
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 23 602 625 27 388 415 27 611 638
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 6,1 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'          
                   
  30.6.17 30.6.16 31.12.16
Gruppenedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 100 239 339 96 281 376 96 281 376
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v. 2 10 12 2 40 42 4 -42 -38
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 102 249 351 97 321 418 100 239 339

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN