Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.16 30.6.16 30.6.17 (mill. kr) 30.6.17 30.6.16 31.12.16
10.290 9.185 10.959 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 11.213 9.357 10.499
1.599 1.667 1.298 Havbruk 1.708 2.044 1.985
2.701 2.546 3.115 Industri og bergverk 3.415 2.823 2.985
2.980 2.934 3.407 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 4.018 3.432 3.532
2.288 2.395 1.340 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 1.589 2.591 2.510
4.983 5.370 4.532 Sjøfart og offshore 4.532 5.407 4.983
13.688 14.051 14.692 Eiendomsdrift 14.749 14.110 13.744
2.442 2.456 2.482 Forretningsmessig tjenesteyting 2.230 2.119 2.072
3.220 3.299 3.421 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.142 3.829 3.836
273 170 269 Offentlig forvaltning 282 186 288
1.670 1.626 1.788 Øvrige sektorer 1.819 1.512 1.700
46.135 45.699 47.303 Sum næring  49.698 47.411 48.133
86.513 82.619 90.804 Lønnstakere 94.101 85.171 89.402
132.648 128.318 138.107 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 143.800 132.583 137.535
33.142 32.952 34.181 Herav Boligkreditt  34.181 32.952 33.142
2.069 1.841 2.261 Herav Næringskreditt 2.261 1.841 2.069
97.437 93.525 101.665 Brutto utlån til kunder 107.358 97.790 102.325
620 402 604  - Individuelle nedskrivninger 619 412 632
318 398 328  - Nedskrivning på grupper av utlån 351 418 339
96.499 92.724 100.733 Netto utlån til kunder 106.388 96.960 101.354

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN