Note 4 - Kapitaldekning

SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Fra 31. mars 2015 har banken tillatelse til å benytte Avansert IRB for de foretaksporteføljene som tidligere ble rapportert etter grunnleggende IRB-metode.

Per 30. juni 2017 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent, systemrisikobuffer 3,0 prosent og den norske motsyklisk  kapitalbuffer 1,5 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er 11,5 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank1 SMN på 2,1 prosent med virkning fra fjerde kapital 2016. Totalt minstekrav til ren kjernekapital inklusive pilar 2-kravet er dermed 13,6 prosent.

Motsyklisk kapitalbuffer økte fra 1,0 prosent til 1,5 prosent med virkning fra 30. juni 2016. Finansdepartementet har vedtatt at kapitalbufferen økes med 0,5 prosent til 2,0 prosent med virkning fra 31. desember 2017.

Fra fjerde kvartal 2016 er differensierte satser på motsyklisk buffer trådt i kraft. For engasjementer i andre land benyttes den motsykliske kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. For andre kvartal 2017 er morbanken under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer. For konsern er beregnet vektet motsyklisk kapitalbuffer på 1,5 prosent.

Deler av konsernets fondsobligasjoner og ansvarlig lån er utstedt i henhold til gammelt regelverk. Disse har vært gjenstand for nedtrapping med 40 prosent i 2016 og 50 prosent i 2017. Nedtrappingen øker med ytterligere 10 prosent for hvert år. Per 30. juni 2017 hadde banken 450 millioner kroner i fondsobligasjoner som vil være gjenstand for nedtrapping. Tilsvarende for ansvarlig lån er 675 millioner kroner. Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens rene kjernekapitaldekning faller under 5,125 prosent.

 

Morbank   Konsern
31.12.16 30.6.16 30.6.17 (mill. kr) 30.6.17 30.6.16 31.12.16
13.212 12.552 13.718 Sum balanseført egenkapital 15.780 14.460 15.299
- - - Hybridkapital inkludert i egenkapital -264 - -
-470 -473 -480 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -872 -715 -741
- - - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 117 169 117
-609 - - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - - -609
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser i annen egenkapital -514 -403 -425
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 241 203 220
- -93 - Overfinansiering pensjonsforpliktelse - -94 -
- -938 -1.106 Periodens resultat -759 -771 -
- 707 726 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50 prosent etter skatt av periodens resultat) 380 540 -
-29 -36 -32 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -50 -58 -48
-190 -124 -195 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -257 -187 -248
- - - Justering for urealisert tap/(gevinst) på derivatforpliktelser ført til virkelig verdi (DVA) 7 - -
- - - Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -3 -389 -337
11.913 11.594 12.632 Sum ren kjernekapital 13.806 12.757 13.229
950 950 950 Fondsobligasjon 1.358 1.353 1.358
483 493 459 Fondsobligasjon omfattet av overgangsbestemmelser 459 493 483
13.346 13.037 14.041 Sum kjernekapital 15.622 14.604 15.069
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
1.000 1.000 1.000 Ansvarlig kapital 1.710 1.647 1.698
673 673 561 Ansvarlig kapital omfattet av overgangsbestemmelser 561 673 673
-256 -43 -245 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -245 -43 -256
1.418 1.631 1.317 Sum tilleggskapital 2.026 2.278 2.116
14.764 14.668 15.358 Netto ansvarlig kapital 17.649 16.882 17.185
             
             
             
      Minimumskrav ansvarlig kapital      
1.065 1.027 1.106 Spesialiserte foretak 1.232 1.169 1.206
1.064 1.095 1.031 Foretak 1.045 1.143 1.102
1.270 1.285 1.277 Massemarked eiendom 1.759 1.752 1.753
85 52 91 Massemarked øvrig 94 55 88
1.223 1.238 1.234 Egenkapitalposisjoner IRB 1 3 3
4.707 4.696 4.739 Sum kredittrisiko IRB 4.131 4.123 4.153
             
5 3 5 Stater og sentralbanker 5 3 5
73 65 74 Obligasjoner med fortrinnsrett 131 118 130
426 606 485 Institusjoner 425 540 340
5 0 5 Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 9 10 7
45 55 43 Foretak 161 259 253
0 - 0 Massemarked 401 160 179
13 - 16 Engasjementer med pant i fast eiendom 306 364 342
245 246 221 Egenkapitalposisjoner 339 329 338
86 57 64 Øvrige eiendeler 164 147 178
898 1.033 914 Sum kredittrisiko Standardmetoden 1.942 1.931 1.772
             
35 18 28 Gjeldsrisiko 29 19 36
- - - Egenkapitalrisiko 6 10 5
- - - Valutarisiko 1 1 1
334 334 341 Operasjonell risiko 510 479 479
51 47 67 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 123 90 84
- - - Overgangsordning 634 585 574
6.026 6.127 6.089 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.376 7.237 7.103
75.325 76.592 76.107 Beregningsgrunnlag 92.202 90.464 88.786
3.390 3.447 3.425 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.149 4.071 3.995
             
      Bufferkrav       
1.883 1.915 1.903 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.305 2.262 2.220
2.260 2.298 2.283 Systemrisikobuffer, 3,0 prosent 2.766 2.714 2.664
1.130 1.149 1.142 Motsykliskbuffer, 1,5 prosent (1,0 prosent) 1.383 1.357 1.332
5.273 5.361 5.327 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 6.454 6.332 6.215
3.251 2.786 3.880 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 3.203 2.354 3.018
             
      Kapitaldekning      
15,8 % 15,1 % 16,6 % Ren kjernekapitaldekning 15,0 % 14,1 % 14,9 %
17,7 % 17,0 % 18,4 % Kjernekapitaldekning 16,9 % 16,1 % 17,0 %
19,6 % 19,2 % 20,2 % Kapitaldekning 19,1 % 18,7 % 19,4 %
             
      Uvektet kjernekapitalandel      
133.514 136.909 145.532 Balanseposter 207.760 206.172 194.324
8.234 7.532 7.555 Poster utenom balansen 9.400 10.174 10.068
-690 -726 -707 Øvrige justeringer -1.190 -1.457 -1.388
141.058 143.715 152.380 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel 215.969 214.888 203.005
13.346 13.037 14.041 Kjernekapital 15.622 14.604 15.069
9,5 % 9,1 % 9,2 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,2 % 6,8 % 7,4 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN