Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå. 

Konsern 30. juni 2017  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1- Markets EM 1 SB 1- Finans MN SB- Regnskaps- huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/elim Total
Netto renteinntekter  470 488 -4 1 106 -1 - - -16 1.043
Renter av anvendt kapital 59 56 - - - - - - -115 -
Sum renteinntekter 529 544 -4 1 106 -1 -  -  -131 1.043
Netto provisjons- og andre inntekter 364 96 156 254 27 210 - - -115 993
Netto avkastning på finansielle investeringer **)  0 5 35 - - - 134 48 50 272
Sum inntekter  894 645 186 255 133 210 134 48 -196 2.308
Sum driftskostnader 391 194 170 235 67 174 -  - -61 1.169
Resultat før tap 503 451 16 20 66 36 134 48 -135 1.139
 Tap på utlån, garantier m.v.   1 166  -  - 8 - - - -0 175
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 501 286 16 20 58 36 134 48 -135 964
EK avkastning *) 16,2 % 9,5 %               9,9 %
                     
Balanse                     
Utlån til kunder  98.262 39.895 - - 6.207 - - - -564 143.800
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt  -34.345 -2.097 - - - - - - -0 -36.442
Individuell nedskrivning utlån  -20 -584 - - -13 - - - -2 -619
Gruppenedskrivning utlån  -90 -218 - - -23 - - - -20 -351
Andre eiendeler  177 2.486 1.915 1.509 31 323 1.379 1.103 34.137 43.061
Sum eiendeler 63.984 39.483 1.915 1.509 6.202 323 1.379 1.103 33.550 149.449
                      
Innskudd fra og gjeld til kunder  37.437 37.669 - - - - - - 453 75.559
Annen gjeld og egenkapital  26.547 1.814 1.915 1.509 6.202 323 1.379 1.103 33.097 73.891
Sum egenkapital og gjeld 63.984 39.483 1.915 1.509 6.202 323 1.379 1.103 33.550 149.449

 

 

 

Konsern 30. juni 2016  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1- Markets EM 1 SB1- Finans MN SB1- Regnskaps- huset SMN SB1- Gruppen BN Bank Øvrige/elim Total  
Netto renteinntekter 449 471 -4 2 88 -0     -64 942  
Renter av anvendt kapital 25 20             -46 -  
Sum renteinntekter 474 492 -4 2 88 -0  -   -  -110 942  
Netto provisjons- og andre inntekter 338 97 108 216 -5 126     -30 849  
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 0 6 33 - - - 141 51 211 441  
Sum inntekter  812 594 136 217 83 126 141 51 71 2.232  
Sum driftskostnader 401 182 129 174 29 100     2 1.016  
Resultat før tap 412 412 7 43 54 26 141 51 71 1.217  
 Tap på utlån, garantier m.v.  7 274 2 - 6 - - - -1 287  
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 405 138 5 43 48 26 141 51 71 928  
EK avkastning *) 13,3 % 2,4 %               10,9 %  
                       
Balanse                       
Utlån til kunder 89.299 37.454 - - 4.933 - - - 896 132.583  
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt -33.044 -1.749 - - - - - - 0 -34.793  
Individuell nedskrivning utlån -23 -379 - - -8 - - - -2 -412  
Gruppenedskrivning utlån -95 -304 - - -19 - - - 1 -418  
Andre eiendeler 213 7 1.604 296 13 220 1.508 1.153 39.172 44.185  
Sum eiendeler 56.349 35.029 1.604 296 4.919 220 1.508 1.153 40.066 141.145  
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder 35.457 31.511 - - - - - - 63 67.031  
Annen gjeld og egenkapital 20.892 3.519 1.604 296 4.919 220 1.508 1.153 40.003 74.114  
Sum egenkapital og gjeld 56.349 35.029 1.604 296 4.919 220 1.508 1.153 40.066 141.145  
*) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i PM og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 15,0 (14,5) prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål.  

 

**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler inkl. holdt for salg (mill. kr)  30.6.17 30.6.16
Utbytte 4 74
Gevinst/(tap) på aksjer 34 69
Gevinst/(tap) på finansielle derivater -3 21
Gevinst/(tap) på øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi 15 20 
Gevinst/(tap) på valuta 19 28
Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner 187 3
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter knyttet til sikringsbokføring -152 -17
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 100 124
SpareBank 1 Gruppen 134 141
SpareBank 1 Boligkreditt  -37 22
SpareBank 1 Næringskreditt 13 15
BN Bank 50 51
SpareBank 1 Kredittkort 7 14
SpareBank 1 Mobilbetaling -14 -9
Andre selskaper 14 11
Sum avkastning på eierinteresser 167 244
Sum 272 441

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN