Note 15 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter til virkelig verdi klassifiseres i ulike nivåer.

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og statskasseveksler.

Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata

Nivå 2 består av instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, og som også inkluderer noterte priser i ikke aktive markeder.

Nivå 3: Verdsettelse basert på annet enn observerbare data

Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og 2 benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon.

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. juni 2017:     
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 2 4.672 - 4.673
- Obligasjoner og sertifikater 3.225 17.087  - 20.312
- Egenkapitalinstrumenter 992  - 413 1.405
- Fastrentelån og ansvarlig lån  - 43 3.631 3.673
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter  -  - 70 70
Sum eiendeler 4.219 21.801 4.114 30.134
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 7 3.755  - 3.761
- Egenkapitalinstrumenter 222 4  - 226
Sum forpliktelser 229 3.758 - 3.987

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. juni 2016:     
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 77 6.850 - 6.927
- Obligasjoner og sertifikater 3.375 16.487 - 19.862
- Egenkapitalinstrumenter 818  - 516 1.334
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 43 4.345 4.388
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter 44  - 87 131
Sum eiendeler 4.314 23.379 4.948 32.640
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 92 5.832 - 5.924
- Egenkapitalinstrumenter 284 6  - 290
Sum forpliktelser 376 5.837 - 6.214

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2016:         
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 44 4.708 - 4.752
- Obligasjoner og sertifikater 2.511 15.046 - 17.557
- Egenkapitalinstrumenter 959 - 524 1.483
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 43 3.783 3.826
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter - - 60 60
Sum eiendeler 3.514 19.796 4.367 27.676
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 48 4.026 - 4.074
- Egenkapitalinstrumenter 173 8 - 181
Sum forpliktelser 221 4.034 - 4.255

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 30. juni 2017:    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 1.1.17 3.783 524 60 4.367
Tilgang 219 11  - 230
Avhending -386 -141  - -528
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 15 19 10 44
Utgående balanse 30.06.17 3.631 413 70 4.114

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 30. juni 2016:    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 1.1.16 4.405 574 108 5.087
Tilgang 148 15 31 194
Avhending -230 -47 -3 -281
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 22 -26 -49 -52
Utgående balanse 30.06.16 4.345 516 87 4.948

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. desember 2016:    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 1.1.16 4.405 574 108 5.087
Tilgang 770 28 1 799
Avhending -1.347 -66 - -1.413
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter -44 -13 -50 -106
Utgående balanse 31.12.16 3.783 524 60 4.367

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN