Note 14 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

Konsern          
           
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 30.6.17 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.16
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 39.238 7.250 4.609 1.061 35.535
Verdijusteringer 242 - - -211 453
Påløpte renter 194 - - -135 328
Totalt 39.674 7.250 4.609 716 36.317
           
           
           
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 30.6.17 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.16
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.717 600 600 13 1.704
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1.400 - - - 1.400
Verdijusteringer 53 - - -11 64
Påløpte renter 14 - - -0 14
Totalt  3.184 600 600 2 3.182

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN