Note 13 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.16 30.6.16 30.6.17 (mill. kr) 30.6.17 30.6.16 31.12.16
0 0 0 Utsatt skatt 34 22 33
266 222 48 Betalbar skatt 99 269 319
8 - 8 Formuesskatt 8 13 8
73 80 77 Tidsavgrensninger 467 280 367
118 107 141 Avsetninger 141 107 118
26 25 26 Pensjonsforpliktelser 26 31 26
90 61 86 Trasseringsgjeld 86 61 90
3 7 31 Leverandørgjeld 89 53 39
0 145 134 Gjeld verdipapirer 359 326 147
- - - Egenkapitalinstrumenter 226 289 181
146 289 361 Annen gjeld 436 321 203
731 937 913 Sum annen gjeld 1.970 1.772 1.531

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN