Note 12 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.16 30.6.16 30.6.17 (mill. kr) 30.6.17 30.6.16 31.12.16
27 33 27 Utsatt skattefordel 193 186 196
121 131 114 Varige driftsmidler 884 944 906
37 25 87 Opptjente ikke motatte inntekter 151 72 63
20 326 253 Fordringer verdipapirer 540 651 220
198 124 198 Pensjonsmidler 208 125 207
479 94 312 Andre eiendeler 804 416 785
882 734 991 Sum øvrige eiendeler 2.780 2.395 2.376

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN