Note 10 - Netto renteinntekter

 

Morbank   Konsern
  1. halvår   1. halvår  
2016 2016 2017 (mill. kr) 2017 2016 2016
             
      Renteinntekter      
124 61 68 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  39 26 48
2.986 1.518 1.538 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 1.676 1.637 3.240
292 135 153 Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer  151 134 289
- - - Andre renteinntekter 10 9 19
3.401 1.714 1.759 Sum renteinntekter 1.877 1.806 3.597
             
      Rentekostnader      
152 70 69 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  70 70 153
652 330 325 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 318 323 636
708 362 338 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 338 362 708
145 73 75 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 76 73 146
2 2 -0 Andre rentekostnader 7 7 13
58 29 24 Avgift Sparebankenes sikringsfond 24 29 58
1.717 866 831 Rentekostnader og lignende kostnader  833 864 1.714
             
1.684 848 929 Netto renteinntekter 1.043 942 1.883

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN